Polityka prywatności

SPIS TREŚCI:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Podstawy przetwarzania danych
 4. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych przez Administratora
 5. Odbiorcy danych użytkowników strony internetowej i klientów
 6. Profilowanie na stronie internetowej
 7. Prawa osoby, której dane dotyczą
 8. Pliki cookies, dane eksploatacyjne i analityka
 9. Postanowienia końcowe
 1. DEFINICJE
  1. 1.1. Klient -
   • osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
   • osoba prawna;
    albo
   • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
    - która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę z Administratorem.
  2. 1.2. Administrator - Administrator danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej, którym jest Sebastian Kania, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SKANIA MDS Sebastian Kania, pod adresem: ul. Brzozowa 2, lok. 9, 52-200 Wysoka, NIP: 6922314164, REGON: 360005458, adres poczty elektronicznej: skania@skania.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 509078909.
  3. 1.3. Strona Internetowa - strona internetowa Administratora utworzona pod adresem: www.skania.pl.
  4. 1.4. RODO lub Rozporządzenie RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO dostępny jest pod adresem internetowym: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&qid=1554886618551
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. 2.1. Polityka prywatności opisuje zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu udostępnienia informacji o usługach za pośrednictwem Strony Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w przez stronę internetową Administratora plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
  2. 2.2. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem Strony Internetowej lub przekazane Administratorowi w inny sposób, w celu zawarcia lub realizacji umowy, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem RODO.
  3. 2.3. Korzystanie ze Strony Internetowej, w tym korzystanie z formularza kontaktowego jest dobrowolne. Związane z tym podanie danych osobowych przez użytkownika Strony Internetowej lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że:
   • zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym przez Administratora danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych;
   • obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
  4. 2.4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   • przetwarzane zgodnie z prawem;
   • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
   • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
   • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania
    oraz
   • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
  5. 2.5. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
  1. 3.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
   • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
   • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
   • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
    lub
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
  2. 3.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt. 3.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 4. CEL, PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
  1. 4.1. Każdorazowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez danego użytkownika Strony Internetowej lub Klienta. Przykładowo, jeżeli użytkownik Strony Internetowej zdecyduje się na przesłanie zapytania do Administratora przez formularz kontaktowy i nie wyrazi zgody na przetwarzanie jego danych w celu przesyłania informacji handlowej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez formularz zapytanie, ale nie będą już przetwarzane w celu przesyłania informacji o produktach i usługach Administratora.
  2. 4.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach, w okresach oraz w następującym zakresie:
  3. Cel przetwarzania danych osobowych

   Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

   Zakres przetwarzania danych osobowych i okres przechowywania danych

   Wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

   Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (umowa)

   Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, firma, adres, NIP, REGON, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer rachunku bankowego, numer umowy, numer faktury

    

   - będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy.

   Marketing bezpośredni

   Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

   Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego

    

   - będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak, niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata). Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

   Marketing

   Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda)

   Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego

    

   - będą przechowywane przez okres jednego roku od momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

   Obsługa formularza kontaktowego

   Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora)

   Dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego

    

   - będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak, niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

   Prowadzenie ksiąg podatkowych

   Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 201)

   Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, firma, adres, NIP, REGON, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer rachunku bankowego, numer umowy, numer faktury

    

   - będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej).

   Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może ponosić Administrator lub jakie mogą być ponoszone wobec Administratora

   Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

   Dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, firma, adres, NIP, REGON, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer rachunku bankowego, numer umowy, numer faktury

    

   - będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak, niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 5. ODBIORCY DANYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ I KLIENTÓW
  1. 5.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej oraz prawidłowej realizacji zawieranych umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania czy kurier). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
  2. 5.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient nie zamówi wydruku przygotowanej na jego zlecenie dokumentacji, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem.
  3. 5.3. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
   • przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy;
   • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony Internetowej
   • dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna).
 6. PROFILOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ
  1. 6.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – do przekazania istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące możliwego profilowania.
  2. 6.2. Administrator nie korzysta na Stronie Internetowej z profilowania
 7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  1. 7.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  2. 7.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 7.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. 7.3. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  4. 7.4. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  5. 7.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej.
 8. PLIKI COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA
  1. 8.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą stronę internetową). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub http://wszystkoociasteczkach.pl/.
  2. 8.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej Administratora w następujących celach:
   • identyfikacji użytkowników Strony Internetowej;
   • dostosowywania zawartości Strony Internetowej (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z niej.
  3. 8.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak, może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.
  4. 8.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
  5. 8.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.
  6. 8.6. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch na Stronie Internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Stroną Internetową. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzającej Stronę Internetową. Administrator korzystając z powyższych usług gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Stronę Internetową oraz sposób ich zachowania na Stronie Internetowej, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
  7. 8.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na Stronie Internetowej - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. 9.1. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony Internetowej Administratora i świadczonych przez niego usług.